Search
Generic filters

Κατηγορίες

Κατηγορίες

Search
Generic filters

Εγγυημένα δάνεια με λιγότερες εξασφαλίσεις και σε υψηλού ρίσκου επενδύσεις μέσω του αγροτικού ταμείου

Μεγαλύτερη και πιο εύκολη µόχλευση δανειακών κεφαλαίων για αγροτικές επενδύσεις υψηλού κινδύνου µε άµεση επίδραση στο κόστος αλλά και στις εξασφαλίσεις από τον πελάτη, φέρνει η εµπλοκή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), στο ήδη υπάρχον πλαίσιο εγγυοδοσίας του ελληνικού ΠΑΑ.

Συγκεκριµένα, τη συµµετοχή του ΕΤΣΕ στο εργαλείο δανειοδοσίας του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης που ήδη δέχεται αιτήσεις, εξασφάλισε η Eurobank. Όπως αναφέρει το έγγραφο για την πρόοδο υλοποίησης των Προγραµµάτων που παρουσιάστηκε κατά την 9η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ την περασµένη Παρασκευή, ειδικά στο χαρτοφυλάκιο της Eurobank «έχει αποφασισθεί και η συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων, που θα δηµιουργήσει ακόµη µεγαλύτερη µόχλευση των πόρων του ΠΑΑ 2014 – 2020.».  Η σχετική συµφωνία θα υπογραφεί τις επόµενες εβδοµάδες.

Το Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων βοηθά τις µικρές επιχειρήσεις να ξεκινήσουν, να αναπτυχθούν και να επεκταθούν, µε την παροχή χρηµατοδότησης µε κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου και µάλιστα για επενδυτικά πλάνα που χαρακτηρίζονται «υψηλού κινδύνου».

Όσον αφορά τώρα ειδικότερα το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης µέχρι σήµερα, έχουν υπογραφεί πέντε επιχειρησιακές συµφωνίες µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων και των Τραπεζών Συνεταιριστική Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Καρδίτσας, ProCredit, Πειραιώς και Εθνική, ενώ αναµένεται άµεσα και η υπογραφή συµφωνίας µε την Παγκρήτια Τράπεζα. Σύµφωνα µε τις σχετικές ανακοινώσεις των Τραπεζών, το ανώτατο δεσµευµένο χαρτοφυλάκιο αγροτικών επενδύσεων µε εγγύηση του ΠΑΑ που θα καλύψουν είναι:

Τράπεζα Πειραιώς: 200 εκατ. ευρώ

Eurobank: 150 εκατ. ευρώ.

Εθνική Τράπεζα: 70 εκατ. ευρώ.

Συνεταιριστική Θεσσαλίας: 20 εκατ. ευρώ.

Συνεταιριστική Καρδίτσας: 10 εκατ. ευρώ.

 

Πώς γίνεται η ένταξη αγροτών

Ο ενδιαφερόµενος για δανεισµό κάνει αίτηση στην ιστοσελίδα ependyseis.gr επιλέγοντας τη ∆ράση «Χρηµατοδοτικά Εργαλεία ΠΑΑ». Εκεί συµπληρώνει τα στοιχεία της επένδυσής του (είδος δανείου, ποσό, συµπληρωµατικό κεφάλαιο κίνησης), τον ΚΑ∆ της επένδυσης, το ΑΦΜ, το οικονοµικό µέγεθος της εκµετάλλευσης, την έκταση και τον τεχνοοικονοµικό προσανατολισµό. Επιπλέον θα γνωστοποιεί αν συµµετέχει σε Σχέδιο Βελτίωσης ή πρόγραµµα Μεταποίησης. Έπειτα, διαλέγει την Τράπεζα που θέλει να συνεργαστεί και λαµβάνει τη σχετική βεβαίωση. Εφόσον εγκριθεί το αίτηµά του, τότε θα µπορεί να χρηµατοδοτήσει τις επενδύσεις του µέσω δανείου που µπορεί να ξεκινά από τα 10.000 ευρώ και να έχει διάρκεια 12 µηνών έως 15 ετών. Το κόστος του δανεισµού (επιτόκια και εξασφαλίσεις) είναι ανάλογο εκείνο που προσφέρει η κάθε τράπεζα στο αγροτικό της πελατολόγιο, µε ενσωµατωµένη κάποια «έκπτωση». Για παράδειγµα, στην τραπεζική αγορά, µέσω του ΤΕΑΑ, υπάρχουν προϊόντα που προσφέρουν δανεισµό µε µείωση επιτοκίου και εξόδων 20%. Είτε, πρόβλεψη για µέγιστο επιτόκιο µαζί µε παροχή περιορισµένων εξασφαλίσεων και εκπτώσεις στα έξοδα.

 

Ανοιχτό το σύστηµα για αιτήσεις

 

Σε λειτουργία έχει τεθεί από 1η ∆εκεµβρίου 2020 η ηλεκτρονική πλατφόρµα του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την υποβολή από τους ενδιαφερόµενους παραγωγούς-επενδυτές αιτήσεων δανειοδότησης προς τις Τράπεζες που συµµετέχουν στο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνέχεια των επιχειρησιακών συµβάσεων που σύναψαν µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων στο πλαίσιο των χρηµατοδοτικών εργαλείων του ΠΑΑ.

Σε αυτά τα πλαία, υπεγράφη την περασµένη εβδοµάδα η συµφωνία χρηµατοδότησης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων µε την Εθνική Τράπεζα για χαρτοφυλάκιο ύψους 70 εκατ. ευρώ, µέσω του οποίου διευκολύνεται η χρηµατοδότηση αγροτών µε εγγυηµένα από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης που κυµαίνονται µεταξύ των 10.000 έως 5 εκατ. ευρώ. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπει την παροχή δανείων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων µε µειωµένο επιτόκιο και εξασφαλίσεις, επιδιώκοντας

τη µέγιστη δυνατή µόχλευση πόρων, ώστε να προκύψουν χαρτοφυλάκια δανείων πενταπλάσιου ύψους από τους πόρους του ΠΑΑ που θα δεσµευθούν ανά χαρτοφυλάκιο.Μέσω αυτού του χρηµατοδοτικού εργαλείου και της εγγύησης που παρέχεται, δίνεται η δυνατότητα σε αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισµούς, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών,

καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συγκεκριµένους κλάδους

της µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων που πραγµατοποιούν επιλέξιµες επενδύσεις να χρηµατοδοτηθούν µε προνοµιακούς όρους.».

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Δείτε επίσης

Σχετικά Άρθρα

Στα 80 δολάρια το βαρέλι ξανά το πετρέλαιο μπρεντ μετά από 11 μήνες

Περισσότερα από δύο δολάρια χάνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, με το WTI να φτάνει σε χαμηλό 11 μηνών, καθώς οι διαμαρτυρίες στην Κίνα για τους αυστηρούς περιορισμούς της COVID-19 πυροδότησε ανησυχίες για τη ζήτηση.

My data-ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Επανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA και θα συνεχίσω να το κάνω µέχρι να γίνει κατανοητό από τους µεν αγρότες ότι πρόκειται για ένα τεράστιο νέο πρόβληµα, από τη δε Φορολογική ∆ιοίκηση και την ΑΑ∆Ε ότι έχουν υποχρέωση να ενηµερώσουν τις επιχειρήσεις και τους αγρότες πριν την εφαρµογή τους.

Χρηματοδότηση αγροτών με αστικούς όρους

∆ύο πράγµατα είναι αυτά που ορίζουν την επιτυχία σε έναν ευρύ τοµέα δραστηριότητας, όπως αυτός της αγροτικής παραγωγής. Ο σχεδιασµός και η χρηµατοδότηση. Στη χώρα µας, ουσιαστικά, λείπουν και τα δύο. Είναι πολλά χρόνια τώρα που ο σχεδιασµός έχει εγκαταλειφθεί και απλώς ακολουθούνται ασθµαίνως κάποιες πτυχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Την ίδια ώρα, πέραν των αναπτυξιακών προγραµµάτων που και πάλι είναι απόρροια της ΚΑΠ, σοβαρό σχέδιο για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων στον αγροτικό χώρο δεν υπάρχει.

Ετικέτα «Sacred Delphi» και σύμπραξη με Microsoft στον ελαιώνα Άμφισσας θέλει ο Μητσοτάκης

Μια σειρά από δράσεις για την αποκατάσταση του παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, μέρος του οποίου έχει υποστεί σοβαρές από πυρκαγιές, δρομολογεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.