Search
Generic filters

Κατηγορίες

Κατηγορίες

Search
Generic filters

Η κρισιμότητα των επιφανειακών λιπάνσεων των σιτηρών

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από µια σηµαντική αύξηση των εκτάσεων των σιτηρών, µε µεγάλο πρωταγωνιστή το σκληρό σιτάρι, που δείχνει να έχει κερδίσει µεγάλο µερίδιο στις εκτατικές καλλιέργειες. Τα προβλήµατα ανοµβρίας που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου σε µεγάλο κοµµάτι της χώρας, διεύρυναν κατά πολύ την περίοδο σποράς των σιτηρών. Σε µερικές µάλιστα περιπτώσεις που οι σπορές µετατοπίστηκαν µέσα στον χειµώνα, παραµερίστηκε και η εφαρµογή βασικών λιπασµάτων.

Η σωστή διαχείριση των επιφανειακών λιπάνσεων των σιτηρών στο προσεχές διάστηµα, είναι κρίσιµη για την οµαλή τους ανάπτυξη και παραγωγικότητά τους. Τόσο ο χρόνος της εφαρµογής των επιφανειακών λιπασµάτων, όσο και το είδος τους, αποτελούν πολύ σηµαντικές συνθήκες που θα καθορίσουν στο εξής την παραγωγικότητα των σιτηρών.

Χρόνος εφαρµογής: Ο χρόνος εφαρµογής τους θα πρέπει να συγχρονιστεί µε την έναρξη της έντονης ζήτησης των φυτών κυρίως σε άζωτο. Από το τέλος του αδελφώµατος και µετά, τα σιτηρά µπαίνουν σε φάση έντονης ανάπτυξης της βιοµάζας τους έχοντας αυξηµένη ηµερήσια ζήτηση σε θρεπτικά στοιχεία. Ένα επιφανειακό αζωτούχο λίπασµα θα πρέπει να διασφαλίζει αρχικά τη συνεχή και ανεµπόδιστη παροχή του αζώτου στην καλλιέργεια, αφού και οι ανάγκες των φυτών είναι συνεχείς και µεγάλες.

Είδος λιπάσµατος: Ένα επιφανειακό αζωτούχο λίπασµα θα πρέπει να διασφαλίζει την υψηλότερη αποδοτικότητα του αζώτου στην καλλιέργεια. Ο υψηλός δείκτης της αποδοτικής χρήσης του αζώτου (Nitrogen Use Efficiency) είναι πρωταρχικός στόχος για τη Yara στην πορεία ανάπτυξης των λιπασµάτων της και των τεχνολογιών της.

Τα λιπάσµατα YaraVera AMIDAS, YaraBela SULFAN καθώς και η καινούρια εν ’αναµονή σειρά YaraVera NITRAMID που έχουν ως βάση τους το άζωτο και το θείο σε ισορροπηµένες αναλογίες, αποτελούν τις ιδανικότερες επιλογές για την επιφανειακή λίπανση των σιτηρών.

Μπορεί η επιφανειακή λίπανση να είναι κυρίως εστιασµένη στη διαχείριση του αζώτου ωστόσο, η ταυτόχρονη χορήγηση θείου στις απαιτούµενες ποσότητες επιδρά θετικά στις τελικές αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής. Το άζωτο και το θείο αποτελούν βασικά στοιχεία των πρωτεϊνών και πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα και σε σωστή αναλογία στις επιφανειακές λιπάνσεις των σιτηρών. Οι τροφοπενίες θείου στα σιτηρά συγχέονται πολύ συχνά µε αυτές του αζώτου και µπορεί να εκδηλωθούν από νωρίς, στο στάδιο της έντονης ανάπτυξης των φυτών, εµφανίζοντας φυτά κίτρινα, καχεκτικά, µε µικρούς κόκκους και µε χαµηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.

Το YaraVera AMIDAS 40-0-0+14SO3 κυριαρχεί παγκοσµίως στις επιφανειακές λιπάνσεις των σιτηρών, διαθέτοντας µια ειδική τεχνολογία και σύνθεση που εξασφαλίζουν τη συνεχόµενη και σταθερή τροφοδοσία των φυτών µε άζωτο και θείο για µεγάλο χρονικό διάστηµα. ∆ιαφέρει από τις υπόλοιπες κοινές ουροθειικές που κυκλοφορούν στην αγορά µε παρόµοια σύνθεση, καθώς:

Είναι οµοιογενές χηµικό λίπασµα και όχι blend (ο κάθε κόκκος λιπάσµατος έχει σταθερή σύνθεση και δεν προέρχεται από τη µηχανική ανάµιξη ουρίας και θειικής αµµωνίας στο ίδιο σακί). ∆ιασφαλίζεται έτσι η οµοιόµορφη διασπορά του λιπάσµατος στο χωράφι κατά τη στιγµή της εφαρµογής του και εποµένως η σωστή λίπανση της καλλιέργειας.

Έχει πολύ υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας του αζώτου στην καλλιέργεια (Nitrogen Use Efficiency). Σε όλες τις πειραµατικές εφαρµογές του σε εκτατικές καλλιέργειες, το YaraVera AMIDAS παρουσιάζει τη µεγαλύτερη απόδοση σε σπόρο ανά µονάδα λιπασµατικού αζώτου που εφαρµόζεται στο χωράφι, συγκριτικά µε άλλα αζωτούχα επιφανειακά λιπάσµατα.

Μικρότερες απώλειες αζώτου λόγω εξάτµισης. Tο YaraVera AMIDAS µε την εφαρµογή του στο χωράφι µειώνει την τιµή του εδαφικού pH, περιορίζοντας τις απώλειες αζώτου στην ατµόσφαιρα λόγω εξάτµισης.

Είναι λίπασµα µεγάλης πυκνότητας, που σηµαίνει πως µπορεί να απλωθεί οµοιόµορφα σε µεγάλες αποστάσεις µέχρι και 36 µέτρα κατά τη διασπορά του στο χωράφι.

Μεγαλύτερη σκληρότητα του κόκκου. Η ιδιότητα αυτή ταυτίζεται µε τις απώλειες που έχει ένα λίπασµα λόγω θραύσης των κόκκων κατά τη διάρκεια της εφαρµογής τους στον λιπασµατοδιανοµέα.

YaraBela SULFAN

Το YaraBela SULFAN 24-0-0 + 7,5CaO + 15SO3 περιέχει άζωτο σε µορφή κατάλληλη για την γρηγορότερη παροχή του στην καλλιέργεια, καθώς και θείο και ασβέστιο σε πλήρως υδατοδιαλυτές µορφές. Τροφοδοτεί την καλλιέργεια µε άζωτο ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες εδάφους, ενώ ενισχύει την αντοχή των φυτών στις διάφορες ασθένειες.

YaraVera NITRAMID

(εν’ αναµονή)

Το YaraVera NITRAMID είναι µια νέα καινοτόµα σειρά αζωτούχων λιπασµάτων εµπλουτισµένα µε ασβέστιο, θείο και βόριο. Αποτελεί µια πρωτοποριακή σύνθεση της Yara για µια πιο ολοκληρωµένη αζωτούχο λίπανση που εξασφαλίζει µεγαλύτερες και ποιοτικότερες παραγωγές.

Η Yara διαθέτει και άλλους τύπους απλών αζωτούχων λιπασµάτων υψηλής ποιότητας, όπως το YaraBela EXTRAN 33,5 µε άζωτο σε µορφή νιτρικής αµµωνίας και το CAN 26 (ασβεστούχος νιτρική αµµωνία) καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις των καλλιεργειών και των συνεργατών της.

Αναλυτικά το κείμενο της εταιρείας βρίσκεται διαθέσιμο εδώ

Πηγή: agronews.gr

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Δείτε επίσης

Σχετικά Άρθρα

Στα 80 δολάρια το βαρέλι ξανά το πετρέλαιο μπρεντ μετά από 11 μήνες

Περισσότερα από δύο δολάρια χάνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, με το WTI να φτάνει σε χαμηλό 11 μηνών, καθώς οι διαμαρτυρίες στην Κίνα για τους αυστηρούς περιορισμούς της COVID-19 πυροδότησε ανησυχίες για τη ζήτηση.

My data-ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Επανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA και θα συνεχίσω να το κάνω µέχρι να γίνει κατανοητό από τους µεν αγρότες ότι πρόκειται για ένα τεράστιο νέο πρόβληµα, από τη δε Φορολογική ∆ιοίκηση και την ΑΑ∆Ε ότι έχουν υποχρέωση να ενηµερώσουν τις επιχειρήσεις και τους αγρότες πριν την εφαρµογή τους.

Χρηματοδότηση αγροτών με αστικούς όρους

∆ύο πράγµατα είναι αυτά που ορίζουν την επιτυχία σε έναν ευρύ τοµέα δραστηριότητας, όπως αυτός της αγροτικής παραγωγής. Ο σχεδιασµός και η χρηµατοδότηση. Στη χώρα µας, ουσιαστικά, λείπουν και τα δύο. Είναι πολλά χρόνια τώρα που ο σχεδιασµός έχει εγκαταλειφθεί και απλώς ακολουθούνται ασθµαίνως κάποιες πτυχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Την ίδια ώρα, πέραν των αναπτυξιακών προγραµµάτων που και πάλι είναι απόρροια της ΚΑΠ, σοβαρό σχέδιο για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων στον αγροτικό χώρο δεν υπάρχει.

Ετικέτα «Sacred Delphi» και σύμπραξη με Microsoft στον ελαιώνα Άμφισσας θέλει ο Μητσοτάκης

Μια σειρά από δράσεις για την αποκατάσταση του παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, μέρος του οποίου έχει υποστεί σοβαρές από πυρκαγιές, δρομολογεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.