Search
Generic filters

Κατηγορίες

Κατηγορίες

Search
Generic filters

Λύσεις για την δύσκολη κύπερη και οι νέες επιλογές ζιζανιοκτονίας στο βαμβάκι

Καλλιέργεια υψίστης σηµασίας για την Ελλάδα, το βαµβάκι µπορεί να πετύχει τις επιθυµητές αποδόσεις µόνο µε την εφαρµογή ολοκληρωµένης διαχείρισης των 20 ειδών ζιζανίων που το ανταγωνίζονται µε ιδιαίτερη επιθετικότητα. Χηµική καταπολέµηση ακριβείας και καλλιεργητικά µέτρα «στρώνουν» καθαρή σποροκλίνη δίνοντας προβάδισµα στα βαµβακόφυτα να αναπτυχθούν, ενώ κρατούν υπό έλεγχο και τα δυσεξόντωτα ζιζάνια, όπως η κύπερη, που αποτελεί µόνιµο «πονοκέφαλο» των Ελλήνων βαµβακοπαραγωγών.

Ελεύθερο ζιζανίων χωραφι την 3η εως την 11η εβδοµάδα

>Με 16 εγκεκριµένες δραστικές ουσίες και ολοκληρωµένο πρόγραµµα για τους δυσεξόντωτους ανταγωνιστές η ζιζανιοκτονία στα βαµβακοχώραφα

Το βαµβάκι θεωρείται καλλιέργεια ιδιαιτέρως ευαίσθητη στα ζιζάνια, τα οποία ανταγωνίζονται επιθετικά τα βαµβακόφυτα για το νερό, τα θρεπτικά στοιχεία, τον χώρο και την ηλιακή ακτινοβολία. Το βαµβακοχώραφο θα πρέπει να παραµένει ελεύθερο ζιζανίων κατά την «κρίσιµη περίοδο» από την 3η έως την 11η εβδοµάδα ώστε το βαµβάκι να αναπτύσσεται ανεµπόδιστο και χωρίς ανταγωνισµό.

Ένα πρόγραµµα ολοκληρωµένης διαχείρισης ζιζανίων αποτελείται από τη συνδυαστική εφαρµογή µέτρων πρόληψης και καταπολέµησης µε καλλιεργητικές φροντίδες, µηχανική, βιολογική και χηµική διαχείριση-καταπολέµηση. Συνιστάται ποικιλία-υβρίδιο µε καλή ανταγωνιστική ικανότητα κατά των ζιζανίων για γρήγορο, οµοιόµορφο φύτρωµα και ταχεία ανάπτυξη, που θα επιτρέψει στην καλλιέργεια «να πάρει κεφάλι». Επιπροσθέτως πριν από όποια επέµβαση ο παραγωγός θα πρέπει να αναγνωρίσει και να χαρτογραφήσει τις εστίες και τα είδη ζιζανίων που υπάρχουν στο χωράφι του, ώστε να επιλέξει τα κατάλληλα µέσα αντιµετώπισης.  Πριν τη σπορά της καλλιέργειας µπορεί να γίνει µηχανική κατεργασία-ζιζανιοκτονία µε καλλιεργητή, δισκοσβάρνα και σβωλοκόφτη, ενώ µετά την εγκατάσταση του βαµβακιού στο χωράφι χρήσιµα είναι το σκαλιστήρι και η φρέζα για επεµβάσεις µεταξύ των γραµµών. Μελέτη του εργαστηρίου ζιζανιολογίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου αναφέρει ότι για την αντιµετώπιση των ζιζανίων στη χώρα µας, µετά την εγκατάσταση της καλλιέργειας, απαιτείται ένας αριθµός µηχανικών σκαλισµάτων καθώς και χειρονακτικών σκαλισµάτων, µε µέσο κόστος 10-15 ευρώ ανά στρέµµα, που σε αρκετές περιπτώσεις ανέρχεται στα 20 ευρώ ανά στρέµµα. Στη χηµική καταπολέµηση, σήµερα για την καλλιέργεια του βαµβακιού υπάρχουν 16 εγκεκριµένες δραστικές ουσίες µε 9 διαφορετικούς τρόπους δράσης και 149 σκευάσµατα-ζιζανιοκτόνα στο εµπόριο. Από τις διαθέσιµες δραστικές, 8 προσφέρουν συνδυαστική δράση κατά πλατύφυλλων και αγρωστωδών ειδών, 8 καταπολεµούν µόνο τα αγρωστώδη, 1 τα πλατύφυλλά ενώ υπάρχουν και 2 δραστικές για την καταπολέµηση της κύπερης. Η εφαρµογή των ζιζανιοκτόνων µπορεί να γίνει προσπαρτικά µε ενσωµάτωση στο έδαφος (PPI-, pendimethalin, fluometuron), προφυτρωτικά (PRE-, fluometuron, s-metolachlor και terbuthylazine) µε επιφανειακή εφαρµογή, καθολική ή σε ζώνες στις γραµµές σποράς (band application) και µεταφυτρωτικά µε καθολική ή κατευθυνόµενη µεταξύ των γραµµών.

Επίσης, υπάρχει τεχνολογία ακριβείας ψεκαστικού συστήµατος (WeedSeeker) που µε την χρήση αισθητήρα ψεκάζει µόνο ζιζάνια (και όχι γυµνό έδαφος), µεταξύ των γραµµών σποράς.

Πορφυρη Κύπερη η δυσεξόντωτη

Το πλέον δυσεξόντωτο ζιζάνιο, που τείνει να κυριαρχήσει σχεδόν σε όλες τις περιοχές της βαµβακοκαλλιέργειας, είναι η πορφυρή (Cyperus rotundous) και η κίτρινη κύπερη. Ο παραγωγός καλείται να επιστρατεύσει όλα τα διαθέσιµα µέτρα για να την καταστήσει υπό έλεγχο.
Η εξυγίανση του χωραφιού πριν τη σπορά και η αντιµετώπιση των ζιζανίων αυτών πριν το σχηµατισµό εγκαίρως αποτελούν τα βασικά µέτρα πρόληψης. Επιπλέον, στη µηχανική αντιµετώπιση µπορεί να γίνει παράχωµα µε βαθιά άροση και αναστροφή του εδάφους για διατάραξη των φυτών. Το εν λόγω µέτρο έχει αυξηµένη αποτελεσµατικότητα καθώς τα αναπαραγωγικά όργανα της κύπερης εκτίθενται στον ήλιο και ξεραίνονται. Είναι σηµαντικό σε χωράφια µε µεγάλους πληθυσµούς κύπερης να αποφεύγεται η χρήση φρέζας διότι µπορεί να διαιωνίσει το πρόβληµα, κόβοντας σε κοµµάτια τα ριζώµατα και συµβάλλοντας έτσι στην αναπαραγωγή και επέκταση του ζιζανίου αυτού. Γνωστή είναι και η αποτελεσµατικότητα της ελεγχόµενης άρδευσης και της αµειψισποράς, ενώ ενέργειες όπως η εφαρµογή ορθολογικού προγράµµατος λίπανσης και  φυτοπροστασίας συµβάλλουν στην ενίσχυση της ευρωστίας της καλλιέργειας και στην αύξηση της ανταγωνιστικής ικανότητας του βάµβακος µε την κύπερη.
Συµπληρωµατικά, κρίνεται συνήθως απαραίτητα η επέµβαση µε χηµικά µέσα µε καθολική εφαρµογή pyrithiobac-sodium ή trifloxysulfuron, σύµφωνα µε την Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία.

Τέλος, ο σταδιακά αναπτυσσόµενος κλάδος της βιολογικής αντιµετώπισης προσφέρει λύσεις όπως βιοζιζανιοκτόνα (ακόµα σε ερευνητικό στάδιο) και φυτοπαθογόνους µύκητες µε εκλεκτική δράση (Cercosporacaricis, Dactylaria higginsii).

Πηγή: agronews.gr

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Δείτε επίσης

Σχετικά Άρθρα

Στα 80 δολάρια το βαρέλι ξανά το πετρέλαιο μπρεντ μετά από 11 μήνες

Περισσότερα από δύο δολάρια χάνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, με το WTI να φτάνει σε χαμηλό 11 μηνών, καθώς οι διαμαρτυρίες στην Κίνα για τους αυστηρούς περιορισμούς της COVID-19 πυροδότησε ανησυχίες για τη ζήτηση.

My data-ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Επανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA και θα συνεχίσω να το κάνω µέχρι να γίνει κατανοητό από τους µεν αγρότες ότι πρόκειται για ένα τεράστιο νέο πρόβληµα, από τη δε Φορολογική ∆ιοίκηση και την ΑΑ∆Ε ότι έχουν υποχρέωση να ενηµερώσουν τις επιχειρήσεις και τους αγρότες πριν την εφαρµογή τους.

Χρηματοδότηση αγροτών με αστικούς όρους

∆ύο πράγµατα είναι αυτά που ορίζουν την επιτυχία σε έναν ευρύ τοµέα δραστηριότητας, όπως αυτός της αγροτικής παραγωγής. Ο σχεδιασµός και η χρηµατοδότηση. Στη χώρα µας, ουσιαστικά, λείπουν και τα δύο. Είναι πολλά χρόνια τώρα που ο σχεδιασµός έχει εγκαταλειφθεί και απλώς ακολουθούνται ασθµαίνως κάποιες πτυχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Την ίδια ώρα, πέραν των αναπτυξιακών προγραµµάτων που και πάλι είναι απόρροια της ΚΑΠ, σοβαρό σχέδιο για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων στον αγροτικό χώρο δεν υπάρχει.

Ετικέτα «Sacred Delphi» και σύμπραξη με Microsoft στον ελαιώνα Άμφισσας θέλει ο Μητσοτάκης

Μια σειρά από δράσεις για την αποκατάσταση του παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, μέρος του οποίου έχει υποστεί σοβαρές από πυρκαγιές, δρομολογεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.