Search
Generic filters

Κατηγορίες

Κατηγορίες

Search
Generic filters

Χαμηλότερα τιμολόγια σε δάνεια αγροτών για επενδύσεις σε ευφυή γεωργία και βιολογική

Η σύνδεση του κόστους δανεισµού µε «δείκτες αειφορίας» κερδίζει έδαφος στην ελληνική τραπεζική, που αναπροσανατολίζει τις ροές κεφαλαίου σε αγροτικές επενδύσεις µε περιβαλλοντικό πρόσηµο.

Ένα νέο πλαίσιο χρηµατοδότησης που συνδέει τους όρους δανεισµού µε το περιβαλλοντικό αποτύπωµα της επένδυσης, έχει ξεκινήσει να αναδύεται στην ελληνική αγορά. Στην αγροτική οικονοµία, η βιολογική γεωργία και η ενσωµάτωση τεχνολογιών ακριβείας στις εκµεταλλεύσεις, είναι τοµείς που αναµένεται να ενισχυθούν ιδιαίτερα από αυτή την τάση, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει να ωφελεί κλάδους όπως είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες. ∆ηλαδή, όσο πιο περιβαλλοντικά βιώσιµη είναι µία επένδυση τόσο µεγαλύτερες πιθανότητες συγκεντρώνει η εξασφάλιση χρηµατοδότησης µε χαµηλότερη µάλιστα τιµολόγηση σε σχέση µε «λιγότερο αειφόρα» επιχειρηµατικά σχέδια.

Μέχρι σήµερα, παρόµοια στρατηγική ακολουθείται µε τα λεγόµενα Sustainability linked loans (∆άνεια Συνδεδεµένα µε την Αειφορία), τα οποία προορίζονται για τη χρηµατοδότηση πολύ µεγάλων επιχειρήσεων και για στρατηγικές επενδύσεις. Το κόστος του δανεισµού συνδέεται σε αυτές τις περιπτώσεις µε κάποιους δείκτες αειφορίας.

Στη χώρα µας, η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη που έχει εκφράσει µε σαφήνεια την ενίσχυση πρωτοβουλιών στον αγροτικό τοµέα που έχουν να κάνουν µε τον τοµέα της «πράσινης ανάπτυξης», ξεκινώντας µε το ειδικό τραπεζικό προϊόν για τη χρηµατοδότηση εγκατάστασης αγροτικών φωτοβολταϊκών net-metering. Στο εγγύς µέλλον αναµένεται και το ειδικό πρόγραµµα «Γεωργία και Βιοικονοµία» ύψους 200 εκατ. ευρώ, κεφάλαια που προσφέρει στις ελληνικές τράπεζες η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB). Με αυτό το εργαλείο, θα µπορούν να βρίσκουν χρηµατοδότηση µόνο τα αγροτικά business plans που έχουν να κάνουν µε την εξοικονόµηση πόρων στο χωράφι και οι επενδύσεις σε ΑΠΕ όπως το βιοαέριο. Όπως αναφέρει η Ανώτερη Γενική ∆ιευθύντρια, Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, Ελένη Βρεττού, ο θεσµός της βιώσιµης τραπεζικής δεν είναι απλά «η τελευταία µόδα», αλλά ήρθε για να µείνει. Τα παραπάνω µεταφράζονται σε ενέργειες ή προϊόντα και χρηµατοοικονοµικές λύσεις όπως η ενίσχυση των πελατών για βιολογικές καλλιέργειες, ή την υιοθέτηση πρακτικών ευφυούς Γεωργίας όπως λέει η κ. Βρεττού. Για όλα αυτά, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ειδικές δέσµες προϊόντων µε προνοµιακή τιµολόγηση και όρους, εφόσον αντικειµενικοί δείκτες αειφορίας τηρούνται κατά τη διάρκεια της επένδυσης.

Ο αναπροσανατολισµός των ροών κεφαλαίου προς µια πιο βιώσιµη οικονοµία, είναι µία τάση που ανεβαίνει συνεχώς σε διεθνή κλίµακα ενώ και η Ε.Ε, στα πλαίσια της «Πράσινης Συµφωνίας» θέλει να ενθαρρύνει αυτές τις πρακτικές µε όρους χρηµατοδότησης. Όπως περιγράφoυν σε άρθρο τους οι Financial Times, τα προϊόντα Sustainability linked loans στον τοµέα της αγροδιατροφής αφορούσαν χρηµατοδότηση 4,3 δις δολάρια, ενώ το 2019 135,3 δις δολάρια.

 

Νέες υπογραφές για αγροτική εγγυοδοσία

Ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά µε τα εγγυηµένα δάνεια κατά 80% του Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς οι πληροφορίες θέλουν, ακόµα τέσσερις τράπεζες να υπογράφουν τις σχετικές συµβάσεις µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (EIF). Πρόκειται για την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, την Παγκρήτια και την ProCredit Bulgaria, οι οποίες γνωστοποίησαν τους όρους µε τους οποίους θα προσφέρουν εγγυηµένο δανεισµό στις αγροτικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα για να καλύψουν την ίδια συµµετοχή σε Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίηση. Αναµένεται παράλληλα και η υπογραφή της Eurobank. Υπενθυµίζεται πως από τον περασµένο Αύγουστο είχαν υπογράψει τις σχετικές συµβάσεις µε το EIF η Συνεταιριστική Θεσσαλίας και η Συνεταιριστική Καρδίτσας. Ως εκ τούτου, προβλέπεται πως από το Νοέµβριο θα ξεκινήσει η ευρεία πρόσβαση σε αυτά τα νέα χρηµατοδοτικά προϊόντα των δικαιούχων των αγροτικών προγραµµάτων.

Εν τω µεταξύ, προ των πυλών βρίσκεται ο β’ κύκλος αιτήσεων στο Ταµείο Εγγυοδοσίας, µέσω του οποίου θα δοθούν σε µεγάλες, µικροµεσαίες και µικρές επιχειρήσεις δάνεια µε την εγγύηση του ελληνικού ∆ηµοσίου. Πρόκειται για δάνεια κεφαλαίου κίνησης, τα οποία λόγω της εγγύησης που παρέχει το ∆ηµόσιο θα δοθούν µε ευνοϊκά επιτόκια και χαµηλές εξασφαλίσεις, έτσι ώστε να δοθεί η αναγκαία ρευστότητα στις επιχειρήσεις για να αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης. Αποδέκτριες των δανείων µπορούν να είναι όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως εάν ανήκουν στους πληττόµενους ΚΑ∆, µαζί και οι αγροτικές. Το ποσό που θα λάβει κάθε επιχείρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει ένα από τα παρακάτω όρια (όποιο είναι µεγαλύτερο):

  1. Το διπλάσιο του ετήσιου µισθολογικού κόστους για το 2019.
  2. Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Πηγή

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Δείτε επίσης

Σχετικά Άρθρα

Στα 80 δολάρια το βαρέλι ξανά το πετρέλαιο μπρεντ μετά από 11 μήνες

Περισσότερα από δύο δολάρια χάνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, με το WTI να φτάνει σε χαμηλό 11 μηνών, καθώς οι διαμαρτυρίες στην Κίνα για τους αυστηρούς περιορισμούς της COVID-19 πυροδότησε ανησυχίες για τη ζήτηση.

My data-ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Επανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA και θα συνεχίσω να το κάνω µέχρι να γίνει κατανοητό από τους µεν αγρότες ότι πρόκειται για ένα τεράστιο νέο πρόβληµα, από τη δε Φορολογική ∆ιοίκηση και την ΑΑ∆Ε ότι έχουν υποχρέωση να ενηµερώσουν τις επιχειρήσεις και τους αγρότες πριν την εφαρµογή τους.

Χρηματοδότηση αγροτών με αστικούς όρους

∆ύο πράγµατα είναι αυτά που ορίζουν την επιτυχία σε έναν ευρύ τοµέα δραστηριότητας, όπως αυτός της αγροτικής παραγωγής. Ο σχεδιασµός και η χρηµατοδότηση. Στη χώρα µας, ουσιαστικά, λείπουν και τα δύο. Είναι πολλά χρόνια τώρα που ο σχεδιασµός έχει εγκαταλειφθεί και απλώς ακολουθούνται ασθµαίνως κάποιες πτυχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Την ίδια ώρα, πέραν των αναπτυξιακών προγραµµάτων που και πάλι είναι απόρροια της ΚΑΠ, σοβαρό σχέδιο για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων στον αγροτικό χώρο δεν υπάρχει.

Ετικέτα «Sacred Delphi» και σύμπραξη με Microsoft στον ελαιώνα Άμφισσας θέλει ο Μητσοτάκης

Μια σειρά από δράσεις για την αποκατάσταση του παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, μέρος του οποίου έχει υποστεί σοβαρές από πυρκαγιές, δρομολογεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.