Search
Generic filters

Κατηγορίες

Κατηγορίες

Search
Generic filters

Kαταβολή ενισχύσεων στους αγρότες λόγω covid-19, Ιανού και επιστρεπτέα προκαταβολή

Στις 29.09.20 (ΦΕΚ 1856) ψηφίστηκε ο νόµος υπ’ αρίθµ. 4728 «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του µεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Στο άρθρο 1 «Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του µεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πληµµύρες της 18ης και 19ης Σεπτεµβρίου 2020» στην παράγραφο 2, ορίζεται ότι: […Την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της παρ. 1, δικαιούνται: α) οι ένοικοι κατοικιών, είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες (µε πλήρη ή ψιλή κυριότητα) είτε είναι επικαρπωτές, ή µισθωτές, εξαιρουµένων των βραχυχρόνιων µισθώσεων, ή ένοικοι µε δωρεάν παραχώρηση, των οποίων η κατοικία έχει πληγεί από τα φαινόµενα της παρ. 1, β) οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες) που στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, και επλήγησαν από τα φαινόµενα της παρ. 1 µε την προϋπόθεση ότι η κτιριακή εγκατάσταση ήταν σε χρήση την ηµέρα του συµβάντος και η επιχείρηση που επλήγη ήταν σε λειτουργία].

Πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι: […Η αίτηση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχοµένου της, απευθύνεται στη ∆ιεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (∆.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και υποβάλλεται σε ειδική πλατφόρµα, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Για την είσοδο του αιτούντος στην ανωτέρω πλατφόρµα απαιτείται η προηγούµενη αυθεντικοποίησή του µε τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Εναλλακτικά, η αίτηση δύναται να υποβάλλεται µέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) από τον δικαιούχο, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2, ή τον νόµιµο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του δικαιούχου ή της επιχείρησης, ανάλογα µε τη νοµική µορφή αυτής. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται µε το διαβατήριο και την ισχύουσα άδεια παραµονής. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα ζητήµατα για την υποβολή της αίτησης και το περιεχόµενο αυτής].

 

Τεκμηρίωση της ζημιάς

Στο νόµο 4172/13 στο άρθρο 21 παρ. 1 ορίζεται ότι: [..1Ειδικά, για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων].  Ας δούµε συµπερασµατικά που καταλήγουµε: Ο αγρότης θεωρείται επιχειρηµατίας, άρα: εφόσον έχει επαγγελµατική στέγη, µπορεί να υποβάλλει αίτηση στο gov.gr και να αιτηθεί την αποζηµίωση των 8.000 ευρώ. (προσοχή: η τεκµηρίωση βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο). Για αποφυγή παρεξηγήσεων, την αίτηση µπορεί να την υποβάλλει ο καθένας. Αλλά σε περίπτωση που είναι ψευδής (σσ. επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης) θα επιστρέψει το ποσό Χ 4, δηλαδή 32.000 ευρώ. Το ποσό των 8.000 ευρώ απευθύνεται σε όσους έχουν πάθει ζηµιά. Ο δορυφόρος γνωρίζει πού, πότε και πόσο µεγάλη είναι η ζηµιά που έγινε.

ΜΕΤΡΟ 21-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: Το πνεύµα του νόµου ορίζει τα ποσά αυτά ως αποζηµίωση. Το γράµµα του νόµου όµως δεν το λέει. Πρέπει άµεσα ο ΟΠΕΚΕΠΕ να προσδιορίσει ξεκάθαρα τον τύπο των επιδοτήσεων για να ξέρουµε όλοι τι θα γίνει.

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ: Ανέκαθεν θεωρούνταν ενίσχυση και όχι αποζηµίωση, άρα προσµετράται στις επιδοτήσεις που υπολογίζονται για ένταξη στυο κανονικό καθεστώς.

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4: Πρόκειται για δάνειο από το ∆ηµόσιο. Από το ποσό που θα εγκριθεί, επιστρέφεται το 50% ξεκινώντας από την 01.01.22 και max σε 40 δόσεις. Εγκρίθηκε σχεδόν στο 100% των αιτούντων αγροτών. Η σύγκριση εµφάνισε µείωση µεγαλύτερη του 20%.

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 5: έµαθαν στο Υπουργείο, ήταν λιγότερα και τα χρήµατα προς διάθεση και µέχρι το ποσοστό προς έγκριση είναι 4 στους 10, µε µειωτική τάση.

 

Λήξη υποβολής αιτήσεων Επιστρεπτέας 5 στις 03.02.21

Οι αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5, λήγουν στις 3 Φεβρουαρίου. Για µία ακόµη φορά, οι φωστήρες των παρατάσεων θεωρούν ότι τα Σαββατοκύριακα είναι εργάσιµες ηµέρες. Ενώ την ίδια στιγµή βρίσκονται στο σπίτι τους.

Για να το ξεκαθαρίσουµε: όταν κύριε δίνεις παράταση από την Παρασκευή έως τη ∆ευτέρα, οι µέρες παράτασης είναι δύο. Επισηµαίνω ότι κριτήριο της ένταξης είναι ο τζίρος του 2019.

Πηγή:  agronews.gr

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Δείτε επίσης

Σχετικά Άρθρα

Στα 80 δολάρια το βαρέλι ξανά το πετρέλαιο μπρεντ μετά από 11 μήνες

Περισσότερα από δύο δολάρια χάνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, με το WTI να φτάνει σε χαμηλό 11 μηνών, καθώς οι διαμαρτυρίες στην Κίνα για τους αυστηρούς περιορισμούς της COVID-19 πυροδότησε ανησυχίες για τη ζήτηση.

My data-ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Επανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA και θα συνεχίσω να το κάνω µέχρι να γίνει κατανοητό από τους µεν αγρότες ότι πρόκειται για ένα τεράστιο νέο πρόβληµα, από τη δε Φορολογική ∆ιοίκηση και την ΑΑ∆Ε ότι έχουν υποχρέωση να ενηµερώσουν τις επιχειρήσεις και τους αγρότες πριν την εφαρµογή τους.

Χρηματοδότηση αγροτών με αστικούς όρους

∆ύο πράγµατα είναι αυτά που ορίζουν την επιτυχία σε έναν ευρύ τοµέα δραστηριότητας, όπως αυτός της αγροτικής παραγωγής. Ο σχεδιασµός και η χρηµατοδότηση. Στη χώρα µας, ουσιαστικά, λείπουν και τα δύο. Είναι πολλά χρόνια τώρα που ο σχεδιασµός έχει εγκαταλειφθεί και απλώς ακολουθούνται ασθµαίνως κάποιες πτυχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Την ίδια ώρα, πέραν των αναπτυξιακών προγραµµάτων που και πάλι είναι απόρροια της ΚΑΠ, σοβαρό σχέδιο για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων στον αγροτικό χώρο δεν υπάρχει.

Ετικέτα «Sacred Delphi» και σύμπραξη με Microsoft στον ελαιώνα Άμφισσας θέλει ο Μητσοτάκης

Μια σειρά από δράσεις για την αποκατάσταση του παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, μέρος του οποίου έχει υποστεί σοβαρές από πυρκαγιές, δρομολογεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.